Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Ingangsdatum 01-01-2020

Naam ondernemer: LeasecarXchange

E-mailadres: [email protected]
Bereikbaarheid: Reactie binnen 24 uur op werkdagen

KvK-nummer: 68669461
Btw-identificatienummer: NL002236179B22

LeasecarXchange hierna te noemen; ondernemer
Adverteerder hierna te noemen; afnemer
Geïnteresseerde in advertentie hierna te noemen; aanvrager

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer, afnemer en aanvrager. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld.

Bij het aanbieden, overnemen en/of afsluiten van een leasecontract cq. leaseauto via de website van LeasecarXchange zijn de algemene voorwaarden van de ondernemer van toepassing. Deze zijn hieronder weergegeven.

Aanvullingen en wijzigingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn opgemaakt en door de betrokken partijen ondertekend. De ondernemer heeft het recht melding te maken in haar externe uitingen van succesvolle matches. Teksten zullen in overleg worden opgesteld.

Artikel 3 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer en/of aanvrager mogelijk te maken.

Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer en de aanvrager duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. De ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in de door afnemer en/of aanvrager verstrekte informatie. Zie ook artikel 9.

Artikel 4 – De overeenkomst

Een overeenkomst tussen afnemer en ondernemer wordt aangegaan voor de duur zoals vermeldt bij de verschillende pakketten op de prijzenpagina. De overeenkomst wordt beëindigd in het geval van:

  • - Een succesvolle overdracht
  • - Afloop van de advertentieperiode
  • - Bij schending van de algemene voorwaarden
  • - Verwijdering door afnemer in de car portal
  • - Bij een faillissement
  • - Bij overlijden

De afnemer is verplicht om indien een contract niet langer wordt aangeboden, de advertentie te verwijderen van de website, zodat de database up-to-date kan worden gehouden. Het aangeboden contract zal dan uit de database worden verwijderd.

Ondernemer behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een aanmelding van de afnemer of aanvraag van aanvrager te weigeren. Indien afnemer en/of aanvrager handelt in strijd met de overeenkomst en/of goede zakelijke gebruiken kan ondernemer de dienstverlening opschorten. Hierbij kunnen de gegevens van aanbieder van de site worden verwijderd. Er is daarbij geen recht op restitutie van eventueel betaalde vergoedingen.

Artikel 5 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten enkel verhoogd met een schriftelijke mededeling, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De afnemer mag weigeren de prijsverhoging te accepteren en kan afzien van de geboden diensten. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere overheidsheffingen. Facturen worden uitsluitend per mail verzonden.

Indien een bonus is aangeboden door de afnemer voor de aanvrager, wordt dit tussen de afnemer en aanvrager afgehandeld. De ondernemer is op geen wijze aansprakelijk voor de juistheid van het bonusbedrag vermeld op de website en/of de daadwerkelijke transactie.

Artikel 6 – Nakoming overeenkomst

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de afnemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 7 – Overmacht

Voor zowel ondernemer, afnemer en aanvrager is er sprake van overmacht indien de diensten van telecom-, hosting- en /of nutsbedrijven niet beschikbaar zijn. In gevallen van overmacht kunnen afnemer en/of aanvrager geen rechten ontlenen aan het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening van de ondernemer. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de juiste ontvangst van e-mail berichten. Zowel van of naar de ondernemer.

Artikel 8 – Betaling

Betaling vindt plaats door middel van de geboden betaalopties vermeld op de website. Betaling dient plaats te vinden bij het plaatsen van de advertentie.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere overheidsheffingen. Facturen worden uitsluitend per mail verzonden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

De ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in de door afnemer en/of aanvrager verstrekte informatie. De ondernemer biedt haar diensten aan op basis van een inspanningsverplichting en aanvaardt als marktplaats geen enkele verantwoordelijkheid voor het slagen van een overdracht. Een overdracht komt volledig voor risico van de afnemer en aanvrager. Indien een bonus is aangeboden door de afnemer voor de aanvrager, wordt dit tussen de afnemer en aanvrager afgehandeld. De ondernemer is op geen wijze aansprakelijk voor de juistheid van het bonusbedrag vermeld op de website en/of de daadwerkelijke transactie.

De ondernemer is maximaal ter hoogte van de betaalde vergoedingen aansprakelijk voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik maken van de diensten van de ondernemer en/of schade als gevolg van het afsluiten van overeenkomsten tussen afnemer, aanvrager en Leasemaatschappij(en) op basis van bemiddeling door LeasecarXchange. Schadeclaims dienen schriftelijk per aangetekende post aan LeasecarXchange te worden verzonden. De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade. Indien een bonus is aangeboden door de afnemer voor de aanvrager, wordt dit tussen de afnemer en aanvrager afgehandeld.

Artikel 10 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Een klacht kan worden ingediend via een e-mail naar [email protected]

Artikel 11 - Toepasselijk recht en rechter

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam worden voorgelegd.