Meer dan 10 jaar online autolease expert!

Algemene voorwaarden LeasecarXchange

Ingangsdatum 01-01-2015

Definities

  • Algemene Voorwaarden voor de levering van diensten door LeasecarXchange;
  • Dienst(en): de bemiddelingsactiviteiten van LeasecarXchange ten behoeve van het tot stand komen van een overdracht- of aangaan van een nieuw leasecontract op basis van inspanningsverplichting;
  • Overeenkomst: een overeenkomst tussen aanbieder en LeasecarXchange en/of tussen aanvrager en LeasecarXchange en/of aanvrager met betreffende Leasemaatschappij op basis waarvan LeasecarXchange haar diensten levert.
  • Overdracht: het overdragen van een leasecontract van aanbieder naar aanvrager.
  • Aanbieder: een rechtspersoon, die een leasecontract ter overname aanbiedt en met wie de overeenkomst wordt gesloten.  
  • Aanvrager: een rechtspersoon, die een leasecontract wil afsluiten en/of overnemen en met wie de overeenkomst met betreffende leasemaatschappij wordt gesloten.

Algemeen

Bij het aanbieden, overnemen en/of afsluiten van een leasecontract cq. leaseauto via de bemiddeling van LeasecarXchange zijn de algemene voorwaarden van LeasecarXchange van toepassing. Deze zijn hieronder weergegeven.

Privacy

Alle persoonlijke en bedrijfsgegevens die in het kader van onze dienstverlening noodzakelijk zijn worden altijd vertrouwelijk behandeld en zullen niet op de site worden weergegeven. Bekende relaties ontvangen periodiek een nieuwsbrief. LeasecarXchange zal beperkt marketing acties en/of onderzoeken uitvoeren.

Artikel 1 – Persoonsgegevens

Aanbieders en aanvragers geven LeasecarXchange toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening. Hierbij is inbegrepen het eventueel via derden inwinnen van kredietwaardigheidsgegevens.

Aanmelders en aanvragers geven LeasecarXchange tevens toestemming om persoonsgegevens te gebruiken voor uitsluitend via LeasecarXchange uit te voeren onderzoeken en/of marketing activiteiten van LeasecarXchange of van derden.

Artikel 2 – Sluiten van een overeenkomst

Overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan met rechtspersonen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Indien een aanmeldingsformulier door aanbieder wordt verzonden en van de juiste informatie is voorzien gaat deze akkoord met de bij het realiseren van een overdracht geldende voorwaarden. LeasecarXchange behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een aanmelding te weigeren.

Indien een interesseformulier door aanvrager wordt verzonden en van de juiste informatie is voorzien gaat deze akkoord met de bij het realiseren van een overdracht of het aangaan van een nieuw leasecontract met de daarbij geldende voorwaarden. LeasecarXchange behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een interesseformulier niet in behandeling te nemen.

Artikel 3 – Diensten

LeasecarXchange biedt haar diensten primair op basis van het gebruik van internet aan. Communicatie verloopt via ons algemene e-mailadres support@leasecarXchange.nl of desgewenst via ons algemene telefoonnummer 085 – 273 35 56  om aanvullende informatie of gegevens uit te wisselen.

Aanbieder of aanvrager mag geen handelingen verrichten of software gebruiken of op enigerlei wijze activiteiten ondernemen die invloed hebben op de beschikbaarheid van de diensten van LeasecarXchange. Eventuele schade zal op gebruiker verhaald worden.

Indien aanbieder en/of aanvrager handelt in strijd met de overeenkomst en/of goede zakelijke gebruiken kan LeasecarXchange de dienstverlening opschorten. Hierbij kunnen de gegevens van aanbieder van de site worden verwijderd. Er is daarbij geen recht op restitutie van eventueel betaalde vergoedingen.

Artikel 4 – Prijzen aanmelden auto

De tarieven van LeasecarXchange zijn mede gebaseerd op de behaalde resultaten. Aanmelden van een leaseauto is gratis. De leaseauto mag blijft op onze website staan totdat wij een geschikte overnamekandidaat voor betreffende leaseauto hebben gevonden. Bij een succesvolle overname wordt een bemiddelingsfee in rekening gebracht bij de contractant van de leaseauto die is aangemeld.

Alle genoemde tarieven en prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. Facturen worden uitsluitend per mail verzonden.
Gegevens van een leasecontract worden pas gepubliceerd na controle door LeasecarXchange. Overnamepremie wordt bij overname van een leasecontract via LeasecarXchange betaald; dit om zowel zekerheid naar aanvrager als ook naar aanbieder te garanderen inzake daadwerkelijke betaling en/of daadwerkelijke contractondertekening. Hierdoor zal de overdracht van de leaseauto naar de overnemende partij pas plaatsvinden na ontvangst van de overnamepremie van de huidige contractant.

Aanvullende foto’s kunnen onder vermelding van het kenteken worden gemaild naar: support@LeasecarXchange.nl

Artikel 5 – Overnamepremie

Aanbieder:

LeasecarXchange adviseert elke aanbieder een overnamepremie aan te bieden bij een over te dragen leasecontract. Dit om de overname van het leasecontract extra interessant te maken.De hoogte van deze premie is uiteraard afhankelijk van de kosten van voortijdige beëindiging van het betreffende leasecontract. LeasecarXchange adviseert u om dit daarom in overleg met ons te bepalen. De hoogte van deze overnamepremie is bepalend voor het welslagen van een overdracht.

Aanvrager:

Bij het aanbieden van een leasecontract wordt veelal door aanbieder een overnamepremie  aangeboden en geldt als extra voordeel. Deze overnamepremie wordt na ontvangst van deze premie door aanbieder, na ondertekening van het leasecontract en fysieke overdracht van de leaseauto, door LeasecarXchange aan u overgemaakt.

De overnamepremie wordt overgemaakt binnen 14 dagen nadat het leasecontract administratief is overgezet op naam van de nieuwe lessee door de leasemaatschappij.

Indien er door dezelfde klant, meerdere leasecontracten worden overgenomen binnen een periode van 2 maanden, heeft LeasecarXchange het recht om vanaf het tweede leasecontract, de overnamepremie na 6 weken over te maken nadat het leasecontract administratief is overgezet. Wanneer de nieuwe lessee in gebreke blijkt te zijn (bijvoorbeeld achterstand wat betreft betaling of met opzet niet deugdelijk omgaan met het voertuig), heeft LeasecarXchange het recht om de uitbetaling uit te stellen.

Artikel 6 – Vergoeding

Voor het succesvol overdragen van een leaseauto en leasecontract vragen wij een vaste bemiddelingsvergoeding (succesfee) van € 750,- excl. BTW. Wanneer de aanvrager of aanbieder zich terugtrekt tijdens het overnameproces, staat LeasecarXchange in zijn recht om de bemiddelingskosten in rekening te brengen van € 750,- excl. BTW.

Artikel 7 – Overmacht en berichtenverkeer

Voor zowel LeasecarXchange, aanbieder en aanvrager is er sprake van overmacht indien de diensten van telecom-, hosting- en /of nutsbedrijven niet beschikbaar zijn. In gevallen van overmacht kunnen aanbieder en/of aanvrager geen rechten ontlenen aan het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening van LeasecarXchange. LeasecarXchange is niet verantwoordelijk voor de juiste ontvangst van e-mail berichten. Zowel van of naar LeasecarXchange.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

LeasecarXchange aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in de door aanbieder en/of aanvrager verstrekte informatie.

LeasecarXchange biedt haar diensten aan op basis van een inspanningsverplichting en aanvaardt als intermediair geen enkele verantwoordelijkheid voor het slagen van een overdracht.

Een overdracht komt volledig voor risico van de aanbieder en aanvrager.

LeasecarXchange is maximaal ter hoogte van de betaalde vergoedingen aansprakelijk voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik maken van de diensten van LeasecarXchange en/of schade als gevolg van het afsluiten van overeenkomsten tussen aanbieder, aanvrager en Leasemaatschappij(en) op basis van bemiddeling door LeasecarXchange. Schadeclaims dienen schriftelijk per aangetekende post aan LeasecarXchange te worden verzonden.

LeasecarXchange is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

Artikel 9 – Duur en beëindiging van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen aanbieder en LeasecarXchange wordt per aangeboden leasecontract aangegaan voor een onbepaalde periode.

Indien bemiddeling van LeasecarXchange heeft geresulteerd in de overdracht van een contract wordt een overeenkomst daarmee beëindigd.

Aanbieder is verplicht om indien een contract niet langer wordt aangeboden, dit te melden aan LeasecarXchange, zodat de database up-to-date kan worden gehouden. Het aangeboden contract zal dan uit de database worden verwijderd.

Aanbieder kan, zolang een mogelijke overdracht nog niet in behandeling is bij de leasemaatschappij,  een overeenkomst beëindigen door per e-mail of schriftelijk te verzoeken de gegevens van een contract van de site te verwijderen.

Aanbieder kan, zodra de gegevens van de beoogde overnemende partij voor een acceptatie procedure aan de leasemaatschappij zijn verstrekt de overeenkomst NIET meer beëindigen. Indien de auto alsnog niet wordt overgedragen is een per direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,00. Zodra de gegevens van een beoogde overnemende partij aan de leasemaatschappij worden voorgelegd wordt aanbieder daarover geïnformeerd.

Aanvrager kan zodra de leasemaatschappij akkoord heeft gegeven op een contract overname, en aanvullende condities zoals borg en/of aanbetaling zijn conform zoals voorafgaand aan de acceptatieprocedure besproken en bevestigd, de overeenkomst NIET meer beëindigen. Indien de auto alsnog niet wordt overgenomen is een per direct opeisbare boete verschuldigd van € 250,00.

LeasecarXchange kan een overeenkomst tussentijds en zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen, indien aanbieder of aanvrager voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend, dan wel deze in staat van faillissement is verklaard.  Of indien aanbieder of aanvrager een onjuiste opgave doet van gevraagde gegevens.

Artikel 10 – Overige bepalingen

Aanvullingen en wijzigingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn opgemaakt en door beide partijen ondertekend.

LeasecarXchange heeft het recht melding te maken in haar externe uitingen van succesvolle matches. Teksten zullen in overleg worden opgesteld.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en rechter

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van 1 of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.  Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam worden voorgelegd.